Årsberetning 2005

Skriv ut

Årsberetning for 2005.

For Folkets Hus Forening Ski, fra 1. januar 2005 til 1. januar 2006

Styret har i denne perioden bestått av:

Leder: Jan Svendsen Ski Arbeiderparti
Nestleder Rolf N. Hansen Ski Bridgeklubb
Kasserer: Leif Otto Listhaug Ski Bridgeklubb
Sekretær: Sverre Englund Ski Arbeiderparti
Styremedlem: Ragnhild Hyggen Caravan Club avd. Follo
Vararepresentant: Gro Sørlie Gla`dansens Venner
Vararepresentant: Erik Olaussen Ski Havfiskeklubb
Revisorer: Johan Nysveen Jernbanens Idrettslag
  Egil Kristiansen Jernbanens Idrettslag
Valgkomité: Styret  

 

MEDLEMSFORENINGER

Folkets Hus Forening har 11 tilsluttede foreninger:


Fagforbundet, Ski (tidligere Ski Kommunale Forening)

Follo AOF

Nedre Romerike og Follo Fagforening avd. 617 Fellesforbundet

LO Follo

Gla`dansens Venner (Tidligere Gammeldansens Venner)

Norsk Caravanklubb avd. Follo

Ski Arbeiderparti

Ski Arbeiderlag

Ski Skytterlag

Ski Bridgeklubb

Ski Havfiskeklubb

 

Møter og arrangementer.

Det er i perioden avholdt ti styremøter, som behandlet 64 saker. Vararepresentantene har vært innkalt og Gro Sørlie har møtt fast. Det har vært avholdt tradisjonell juleavslutning for styret, revisorene, dugnadere og vaktmestere.

 

Økonomi

Vi har i 2005 foretatt betydelige påkostninger med blant annet skifte av tak på 1970-bygget, oppussing av barnehagelokalene og komplettering av dekketøy. Det meste av dette var tatt høyde for i budsjettet samt at Ski kommune bidro med tilskudd til oppussingen av barnehagen. Regnskapet gjøres opp med et negativt avvik i forhold til budsjett på kr. 5000.- Avvikene, på til sammen drøye 40.000.-, er på strøm og renhold. Dette skyldes økt forbruk og prisøkning på nettleia. Resten av regnskapspostene ligger tett opp til budsjett og regnskapet, inklusive finansinntekter, balanserer med et underskudd på kr. 261 548,62 mot budsjettert 256.500. Underskuddet brukes i sin helhet til nedskriving av opparbeidet egenkapital. Egenkapitalen er etter dette kr. 1 234 591.-

Likviditeten er pr 31.12.05 tilfredsstillende med 41 461,95 kroner innestående, fordelt med 7,035 kroner i fond, 34.409 kroner netto bank/kasse og 50.624 kroner i utestående fordringer.

Renholdskostnadene for 1.halvår ble større enn forventet. Styret iverksatte tiltak og utgiftsposten kom ved årslutt, ut med kr. 20 000.- over budsjett, hvorav hovedrengjøring, oppskuring og boning utgjør kr. 16 844.-

Det er i 2005 foretatt en vurdering av satsene på kontingenten og faste og variable utleiesatser. Dette resulterte i en mindre justering av de variable utleiesatsene.

Etter utskiftingen av eternittaket på 1970-bygget oppsto det en kort periode et likviditetsproblem. Dette ble løst ved at regningen for arbeidene etter avtale med entreprenøren ble delt på flere terminer.

Av større økonomiske investeringer kan nevnes:

Skifting av tak på 1970-bygget, 242 470

FHF Ski sin andel av oppussingene av ”barnehagearealene” 22 135

Innkjøp dekketøy/bestikk 10.200

Utleiekontrakten med Follo Håndballklubb innebærer en årsinntekt på kr.13.200 for leie av kontorlokaler og et mindre lagerrom i kjelleren.

Kontrakten med Ski kommune som løper i 3 år sikrer FHF en årlig inntekt på kr.116.100.

 

Drift/større arbeider

Det har vært bruk tid på å utvikle samarbeidet mellom styret og vaktmesterne. Resultatet av dette er at vaktmesterne møter fast til ”Vaktmesternes kvarter” i styremøtene, ny arbeidsinstruks er utarbeidet og ansettelsesavtalen er etter initiativ fra styret revidert.

I forbindelse med 10-årsdagen for vaktmesternes ansettelse ble disse gitt en påskjønnelse.

På dugnad og med innleid hjelp er det foretatt en oppussing og oppgradering av barnehagearealene. Kostnadene til dette har vært delt mellom FHF og leietakeren Ski kommune slik at kommunen har betalt for de arbeider de har ønsket utført og FHF har forestått kostnadene med den generelle oppussingen.

For å imøtekomme utleiers behov har det også vært nødvendig å oppgradere deler av det elektriske anlegget. Også her er det foretatt en kostnadsdeling. 

FHF sitt engasjement og bidrag til oppgraderingen har framkommet gjennom kontraktsforhandlingene der motytelsen har vært inngåelsen av en 3-årig avtale.

Ski kommune ønsket etter etableringen med Kameleonen barnehageavdeling å forsterke eller komplettere låsesystem for leiearealene. Det ble i den anledning besluttet å etablere et nytt låsesystem som i framtiden er tenkt å dekke hele eiendommen. For å imøtekomme leietakers ønsker ble oppgraderingen og investeringen ved denne anledning avgrenset til de arealer som kommunen og AA disponerer.

Etter reklamasjon på lakkeringsarbeidene av gulvet i storsalen som ble utført i 2004, ble det i f. m. påsken 2005 gjennomført opplakkering.

Foreningen har også mottatt anmerkninger vedrørende praktisering av røykeloven. Dette forholdet er regulert i utleiereglementet og styret har ved denne anledning ikke funnet det nødvendig å forfølge anmerkningen.

Hoveddelen av renholdet utføres etter kontrakt med RA-renhold. Vaktmesterne har ansvar for toalettene og sporadisk renhold.

Vintervedlikeholdet (snøbrøyting og maskinstrøing) utføres etter kontrakt med H. Fjeldstad.

Det er i 2005 inngått kontrakt med Follo Ren på henting av avfallet. Dette resulterte i en noe lavere fast tariff, men krever noen ekstra avgifter for tilleggssekker. Samlet gir endringen en økonomisk gevinst.


Utleie

Storsalen med tilliggende lokaler har vært godt utleid hele perioden, med en stabil inntekt både på fast og variabel utleie. I kontorfløyen (1970- bygget) har vi fått inn Follo Håndballklubb og Ski Kommune, slik at alt er utleid. Styrets jobb med Ski Kommune om å få leid ut lokalene var vellykket, slik at de fremdeles kan benyttes til barnehage. Vi har kommet til enighet om en avtale fram til 2008.

En av de faste leietakerne, danseklubben ”Studio 1 ”, som har hatt 2 dager i 8 uker høst og vår, trappet ned til en dag i uka fra høsten 2005. Ski Bridgeklubb har gjennomført kurs for nybegynnere, noe som har gitt et positivt økonomisk bidrag og gitt fast utleie på torsdagene i høsthalvåret. Denne aktiviteten fortsetter også i 2006.

 

Dugnad

Utover det som allerede er nevnt, er det også i denne årsperioden blitt utført dugnadsjobber:

  • Ski Bridgeklubb bidro med prosjektledelse ved skifting av taket, noe som var et vesentlig bidrag, for en vellykket gjennomføring.
  • Styrerepresentanter og Ski Havfiskeklubb sørget for raking av parken på våren slik at denne framsto velholdt til den tradisjonelle 1.mai feiringen i regi av Ski Arbeiderparti.
  • Sommervedlikeholdet og tilsyn av eiendommen i f. m. vaktmesternes ferie ble på tradisjonelt vis delt mellom styremedlemmene

Ansatte 2005

Vaktmestere - Bjørg Irene og Alan Hansen

 

Konklusjon

Et nytt driftsår med godt samarbeide i styret, med våre leietagere og vaktmesterne.

Styre vil takke alle dugnadere for innsatsen og hjelpen i 2005.

  

Jan Svendsen, Leder.

Sverre Englund, Sekretær. 

Rolf Normann Hansen, Nestleder.

Leif Otto Listhaug, Kasserer.

Ragnhild Hyggen, Styremedlem.

Gro Sørlie, Vararepresentant.

Erik Olaussen, Vararepresentant