Årsmøteprotokoll for 2006

Skriv ut

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FOLKETS HUS FORENING SKI 18. APRIL 2006 KL 1900

1: GODKJENNING AV FULLMAKTER

2: VALG AV: MØTELEDER, MØTESEKRETÆR

3: VALG AV TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

4: PROTOKOLL FRA FORRIGE ÅRSMØTE

5: STYRETS BERETNING

6: REGNSKAP

7: FASTSETTELSE AV KONTINGENT

8: INNKOMNE FORSLAG

9: BUDSJETT

10: SØKNAD OM MEDLEMSKAP

11: VALG IFØLGE LOVENE

 

Leder Jan Svendsen åpnet møtet og ønsket vel møtt. Han åpnet med at han ville tilføye på dagsorden tallet 0: Godkjenning av innkallingen. Han spurte så om noen hadde merknader til innkallingen, den ble godkjent. Revisorene var spesielt invitert.

 

1. Det var innkommet fullmakter fra 5 medlemsorganisasjoner: Ski Arbeiderparti, 1 rep. møtte. Gla Dansens Venner Ski, 3 rep. møtte. Ski Bridgeklubb, 1 rep. møtte. Norsk caravan club avd. Follo, 1 rep. møtte. Ski Skytterlag, 1 rep. møtte. Fullmaktene ble godkjent. Fire styremedlemmer var til stede. Det var 11 stemmeberettigede.

2. Jan Svendsen ble valgt til møteleder. Ragnhild Hyggen ble valgt til møtesekretær.

3. Torsten Hellner og Olav Hjerkinn ble valgt til å undertegne protokollen.

4. Protokollen fra forrige årsmøte. Ingen merknader.

5. Årsberetningen ble lest av Jan Svendsen. Godkjent uten merknader.

6. Regnskapet ble presentert av kasserer Leif Otto Listhaug. Han leste revisjonsberetningen. Hovedtallene ble referert. Godkjent uten merknader.

7. Styret innstilte på å opprettholde kontingenten. Godkjent uten merknader.

8. Ingen innkomne forslag fra foreningene.

9. Kasserer la fram styrets forslag til budsjett og kommenterte det. Det var ingen spørsmål til budsjettet. Budsjettet ble godkjent uten merknader.

10. Søknad om medlemskap fra Ski Astma- og Allergiforening. Godkjent uten merknader.

11. Styret har fungert som valgkomité og leder Jan Svendsen framla følgende forslag:

 

 

Leder Jan Svendsen 1 år Ikke på valg Ski Arbeiderparti
Nestleder Rolf N. Hansen   2 år Gjenvalg Ski Bridgeklubb
Kasserer Leif Otto Listhaug 1 år Ikke på valg Ski Bridgeklubb
Sekretær Ivar Liseter  2 år Ny Ski Skytterlag
Styremedlem Ragnhild Hyggen 1 år Gjenvalg Gla Dansens Venner
Varamedlem Gro Sørlie 1 år Gjenvalg Gla Dansens Venner
Varamedlem Erik Olaussen  1 år Gjenvalg Ski Havfiskeklubb
Revisor Carsten Stryhn 1 år Ny Ski Havfiskeklubb
Revisor Nagalingam Yoga 1 år Ny Ski Havfiskeklubb

 

 

Ingen ba om ordet og valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent.

Jan Svendsen takket alle som var kommet og holdt en takketale til Sverre Englund som i mange

år har vært sekretær i styret i Folkets Hus, Sverre var ikke til stede, men Jan hadde vært hjemme hos han med blomster og nogo attåt. Revisorene Egil Kristiansen og Johan Nysveen som har vært med i mange år fikk også blomster og nogo attåt.

 

Ragnhild Hyggen, Sekretær.
Torsten Hellner
Olav Hjerkinn