Styrets beretning for 2006

Skriv ut

Beretning for Folkets Hus Forening - Ski, fra 1. januar 2006 til 31. desember 2006

 

STYRET
Styret har i perioden bestått av:
Leder:       
Jan Svendsen   
Ski Arbeiderparti   

Nestleder         
Rolf N. Hansen    
Ski Bridgeklubb

Kasserer:         
Leif Otto Listhaug    
Ski Bridgeklubb

Sekretær:         
Ivar Liseter   
Ski Skytterlag

Styremedlem:    
Ragnhild Hyggen     
Caravan Club avd. Follo

Vararepresentant:   
Gro Sørlie   
Gla´dansens Venner

Vararepresentant:    
Erik Olaussen   
Ski Havfiskeklubb

Revisorer:        
Carsten Stryhn                  
Ski Havfiskeklubb       

Nagalingam Yoga               
Ski Arbeiderlag

Valgkomité:    
Styret

 

MEDLEMSFORENINGER

Folkets Hus Forening har 12 tilsluttede foreninger:
•    Fagforbundet, Ski
•    Follo AOF
•    Nedre Romerike og Follo Fagforening avd. 617 Fellesforbundet
•    LO Follo
•    Gla´dansens Venner
•    Norsk Caravanklubb avd. Follo
•    Ski Arbeiderparti
•    Ski Arbeiderlag
•    Ski Skytterlag
•    Ski Bridgeklubb
•    Ski Havfiskeklubb
•    Ski Astma og Allergiforening

 

MØTER OG ARRANGEMENTER

Det er i perioden avholdt syv styremøter. Vararepresentantene har vært innkalt og Gro Sørlie har møtt fast. Det har vært avholdt tradisjonell juleavslutning for styret og dugnadere.

 

ØKONOMI

I forbindelse med pågående vurderinger av investeringer vil det være nødvendig å foreta låneopptak. I den anledning er det høsten 2006 innhentet ny takst på eiendommen. Av takstdokumentene framgår det at eiendommens tekniske verdi p.t. er kr. 11.330.000, mens markedsverdien er definert til kr. 8.500.000 og låneverdien til kr. 7.500.000. Det er for årets regnskap ikke foretatt justeringer av verdien av eiendelene i henhold til den nye taksten. 

Resultatet for 2006 viser et overskudd på kr. 59 423 som i sin helhet avsettes til egenkapital pr 31.12.06. Likviditeten er tilfredsstillende med sum omløpsmidler på kr. 115 119 fordelt med kr. 1 093 kroner på fond, kr. 82 640 netto bank/kasse og kr. 32 479 kroner i fordringer.

Det er i 2006 foretatt en vurdering av satsene på faste og variable utleiesatser uten at det ut fra konkurransemessige hensyn er funnet tjenelig å justere disse ut over indeks. Medlemskontingenten er ikke endret i perioden.

De faste utleiekontraktene på kontorlokalene i 1970-bygget innebærer en årlig inntekt på kr. 262.960, hvorav inntekter på barnehagearealene utgjør kr. 116.100. Kontrakten med Ski kommune om leie av arealer til Kamelonen barnehage har en løpetid på 3 år og gjelder foreløpig fram til 1.8.2008. De øvrige kontraktene for fast utleie er løpende uten avtalt utløpsdato.

 

DRIFT/STØRRE ARBEIDER

Det er i samarbeid med Follo Bygg og Eiendom foretatt en vurdering av utbedringsoppgaver som kan være nødvendig og tjenelig å iverksette. Samarbeidet har resultert i et tilbudsdokument som kan benyttes ved innhenting av priser, samt at firmaet har gitt pristilbud på oppgavene. 

Vaktmesterne har trukket om noen stoler som hadde skadet trekk.

Det er søkt Norsk Kulturminnefond og Ski kommune om midler til restaurering av de fire store maleriene til Emil Jansson. Det har også vært kontakt med Folkets Hus Landsforbund om midler til prosjektet, uten at vi har lykkes å få slik hjelp fra den kanten.

Fra Ski kommune har vi fått kr. 10.000. Prosjektet som er planlagt realisert i 2007 har en kostnadsramme på kr. 129.000 og er budsjettert med en egenfinansiering på kr. 22.000.

Da det syntes vanskelig å få etablert en funksjonell internettside med møteromsbooking i samarbeid med Folkets Hus Landsforbund, ble det på høsten bestemt å engasjere et firma for å løse denne oppgaven. 

Firmaet DEVCO som har tilhold på Myrvoll har påtatt seg jobben. Kostnadene forventes å bli ca. kr. 20.000. For framtiden vil dette engasjementet generere årlige kostnader til leie av serverplass, drift og vedlikehold i størrelsesorden kr. 4.500.

Hoveddelen av renholdet er utført etter kontrakt med RA-renhold. Vaktmesterne har hatt ansvar for toalettene og sporadisk renhold.

Vintervedlikeholdet (snøbrøyting og maskinstrøing) utføres etter kontrakt med H. Fjeldstad.

Vaktmesterne Bjørg og Alan Hansen sa opp sine stillinger pr. 1.10 og fratrer 1.1.2007 etter over 11 års tjeneste. I forbindelse med fratredelsen er det foretatt gjennomgang av eiendommen og driftsrutinene for å sikre kontinuitet og erfaringsoverføring.

UTLEIE

Storsalen med tilliggende lokaler har vært godt utleid hele perioden, med en stabil inntekt både på fast og variabel utleie. 

I kontorfløyen (1970-bygget) er alt utleid.  

Danseklubben ”Studio 1 ” og medlemsforeningene legger beslag storsalen på mange av ukedagene. Det kunne vært ønskelig med mer variabel utleie for disse arealene. Det syntes spesielt krevende å få leid ut de ”vanskelige” ukedagene, fredag og søndag.

DUGNAD

Ut over det som allerede er nevnt, er det også i denne årsperioden blitt utført dugnadsjobber:

•    Mannskaper i dugnadsgruppa til Gla´ dansen har høytrykksvasket de malte og tømmerkledde fasadene på 1918-bygget. Arbeidene var planlagt for å fjerne skitt og smuss og avdekke ev. behov for vedlikehold. Erfaringene tilsier at man i 2007 bør følges opp med å male veggene.

•    Styrets medlemmer slipte og lakket gulvet i storsalen i sommerferien.

•    Sommervedlikeholdet og tilsyn av eiendommen i f. m. vaktmesternes ferie ble på tradisjonelt vis delt mellom styremedlemmene.

ANSATTE 2006

Vaktmestere        - Bjørg Irene og Alan Hansen

 

AVSLUTNING

2006 ble et nytt driftsår med godt samarbeid i styret, med våre leietagere og vaktmesterne. 

Styret vil takke alle bidragsytere for innsatsen i 2006.

 

Jan Svendsen, Leder.

Ivar Liseter, Sekretær.

Rolf Normann Hansen, Nestleder.

Leif Otto Listhaug, Kasserer.

Ragnhild Hyggen, Styremedlem.

Gro Sørlie, Vararepresentant.                                                    

Erik Olaussen, Vararepresentant.