top of page

FOLKETS HUS OG KULTUREN

Omfanget av forenings- og kulturaktiviteter vil alltid være avhengig av tilgang til lokaler. På dette området har de enkelte Folkets Hus stor betydning.

Tilgangen til Folkets Hus vil være forskjellig alt etter hvor i lander man befinner seg. Det er viktig at den daglige ledelsen gir beskjed om ledige lokaler til kommunale og frivillige organisasjoner slik at husene kan fylles med kulturaktiviteter.

Det frivillige kulturarbeidet vil alltid være en viktig bærebjelke i det totale kulturbilde, men dette arbeidet er også i stor grad avhengig av økonomisk bistand fra det offentlige. Det er derfor viktig at det er god kontakt med de myndighetene som forvalter kulturmidler.

Det er kommunenes oppgave å utarbeide rullerende planer for lokale kulturbygg. Folkets Hus vil være en aktiv samarbeidspartner i dette arbeidet. Statlige tilskudd fordeles i dag av fylkeskommunen etter søknad og kommunal prioritering.

Folkets Hus vil aktivt arbeide for å få sin rettmessige del av tilskuddene til lokale kulturbygg. Vi forventer at de kommunale og fylkeskommunale organer sørger for en rettferdig fordeling. Et av våre virkemiddel i dette arbeidet, er det faglig/politiske samarbeidet.

 

Folkets Hus vil at:

  • en i samarbeid med kultur- og fritidsorganisasjoner engasjerer seg i kulturlivet og legger forholdene til rette for økt aktivitet.

  • lokalenes utforming og utrustning tilpasses brukernes krav.

  • kommunen gir økonomisk støtte til drift av Folkets hus på lik linje med øvrige kulturbygg.

  • kommunen og Folkets Hus samarbeider ved utarbeidelse av planer for lokale kulturhus.

  • at alle kategorier lokaler som er åpne for alle, stilles likt ved fordeling av offentlige midler.

bottom of page