top of page

VEDTEKTER

Vedtekter for Folkets Hus SKI SA

 

§ 1. Foretaksnavn

Folkets Hus, Ski SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

 

§ 2. Forretningssted

Foretaket har sitt forretningskontor i Ski kommune. Samvirkemedlemmene er:

  • Fagforbundet, Ski

  • Follo AOF

  • LO i Follo

  • Gla’dansens venner

  • Norsk Caravan Club avd. Follo

  • Ski Arbeiderparti

  • Ski Arbeiderlag

  • Ski Skytterlag

  • Ski Bridgeklubb 

 

§ 3. Virksomhet og formål 

Foretaket skal drive (nærings) virksomhet innen møte-, kontor, forretnings- og samlingslokaler.
Foretaket kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet. 
Foretaket har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leverandør av ovennevnte lokaler.

 

§ 4. Medlemskontingent

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

 

§ 5. Anvendelse av årsoverskuddet

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer, se samvirkeloven §§ 26–30:
Godskriving av foretakets egenkapital

 

§ 6 Styret og daglig leder

1. Styret

Foretaket ledes av et styre med fem medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem samt to vararepresentanter. Styreleder og styremedlemmene velges av årsmøtet. 
For at styret skal opprettholde en viss kontinuitet, bør leder og kasserer velges det ene året, og nestleder og sekretær andre året.
Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller ved dennes forfall, nestleder, er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.
Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.
Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
Protokollen fra styrets møter føres av sekretæren og sendes styrets medlemmer samt varamedlemmer.

 

2. Daglig leder

Foretaket har per i dag ikke daglig leder, men en daglig leder kan ved behov ansettes av styret. Vedkommende deltar på styremøtene uten stemmerett, og kan ikke ha styreverv.

 

§ 7. Årsmøtet 

Ordinært årsmøte:

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Møtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres med 1 - en - måneders varsel ved direkte skriftlig varsling til medlemmene. Skriftlig innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes til medlemsforeningene 14 - fjorten - dager før årsmøtet avholdes.
Saker som medlemsforeningene ønsker å behandle på årsmøtet må være styret i hende senest 1 - en - uke før årsmøtet avholdes.

 

På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles: 
Opprop. Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
3. Årsberetning.
4. Årsregnskap. 
5. Disponering av årsoverskuddet.
6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
7. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret. 
8. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser.
9. Valg av revisor.
10. Valg av valgkomité.
11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet.

 

Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven.
Hver medlemsorganisasjon kan møte med inntil 3 – tre – stemmeberettigede på årsmøtet.
Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
Vedtektsendringer etter samvirkeloven § 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

(Mer kapital innskyting) 

 

Ekstraordinært årsmøte:
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 8 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

 

§ 8. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen

Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med samme flertall som for vedtektsendring. Ved oppløsning har foretakets medlemmer ikke rett til å få utbetalt sine medlemskontingent og eventuelt innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på medlemskontingent eller medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler utover dette skal gå til forvaltning av Folkets Hus Landsforbund, inntil en ny organisasjon i henhold til § 3 i vedtatte bestemmelser blir dannet. Da overtar dette samvirkeforetak aktiva og passiva.

 

§ 9. Voldgift

Tvist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, bringes saken inn for Folkets Hus Landsforbund for avgjørelse.

 

§ 10

Disse vedtektene er vedtatt på Folkets Hus SA sitt ekstraordinære årsmøte den 19. juni 2012 og kan ikke endres av noe årsmøte uten samtykke fra Folkets Hus Landsforbund.

bottom of page