top of page

FOLKETS HUS OG SAMFUNNET

Folkets Hus skal også i framtiden være et samlingssted å regne med. Selv om typen aktiviteter endrer seg ligger idegrunnlaget fast. Der det før utelukkende var aktiviteter knyttet til arbeiderbevegelsen er det i dag aktiviteter som favner et stadig bredere spekter.

Samfunnet er i forandring og Folkets Hus må følge opp på sin måte. I et stadig åpnere samfunn betyr det at en ikke nødvendigvis behøver å drive husene etter samme mønster som tidligere. Eksempelvis er det ikke nødvendig å ha møtelokaler tilgjengelige alle steder. Det kan gjerne være viktigere å ha gode og funksjonelle kontorer som kan tilbys brukerne. Vissheten om at en sitter trygt i egne kontorlokaler kan være like viktig som å ha møterom tilgjengelig. Det er viktig at eierne tar ansvar for at eiendommene forvaltes på en forsvarlig og framtidsrettet måte. Styret og den daglige ledelse må ha en offensiv holdning til husets drift.

Mange Folkets Hus sliter økonomisk for å få endene til å møtes. I en tid med offentlig fattigdom og privat rikdom og med vekslende vilje fra politiske myndigheter til å legge til rette for rimelige rammevilkår for lokale kulturhus, må Folkets Hus Landsforbund i enda større grad samhandle med andre landsomfattende organisasjoner.

Folkets Hus skal dokumentere sin berettigelse ved å spille en aktiv rolle i lokalsamfunnet. Da kan Folkets Hus også kreve sin rettmessige andel av offentlige tilskudd til kulturlokaler.

Dugnadsånden forvitrer mange steder. Det er derfor viktig at man sikter seg inn på driftsformer som gjør aktiviteter uavhengig av at man har ildsjeler som tar de tyngste takene. I arbeidet med å finne hensiktsmessige driftsformer kan det også være viktig å finne samarbeidspartnere som bevegelsen kan trekke veksler på for å sikre gode administrative funksjoner. 

 

Folkets Hus vil at:

 • alle skal ha tilgang til gode og funksjonelle lokaler tilpasset bruk av ny teknologi og etter leietakernes behov.

 • lokalene skal være tilgjengelige for all lovlig virksomhet.

 • organisasjoner med tilknytning til nazistisk eller fascistisk miljøer skal ikke ha adgang til Folkets Hus.

 • adkomst til Folkets Hus skal være tilpasset bevegelseshemmede.

 • der forholdene ligger til rett e for det skal kommunene og organisasjonene samarbeide om planlegging og bygging av kulturbygg

 • der byggene også benyttes av offentlige eller halvoffentlige instanser skal myndighetene bidra til opprusting av eksisterende lokaler.

 • Folkets Hus finner samarbeidspartnere som kan bidra med den daglige administrasjon

 

Folkets Hus skal være:

 • veldrevet

 • et sted der det alltid foregår noe

 • et sted der brukerne finner seg til rette

 • et sted der brukerne blir vel mottatt og trives

 • et sted der ting fungerer etter brukernes behov

bottom of page